Mobbing – Prawo Pracy Opole

Strona główna » Prawo Pracy » Mobbing – Prawo Pracy Opole

Czym jest zjawisko mobbingu?

Mobbing jest zjawiskiem przemocy psychicznej i/lub fizycznej w miejscu pracy. Najczęściej przybiera formę nękania czy też zastraszania pracownika, a w konsekwencji wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Celem jest ośmieszenie pracownika, poniżenie w oczach współpracowników, bądź odizolowanie go od zespołu. Przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek nie tylko reagowania, ale i przeciwdziałania mobbingowi.

Na czym polega mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania:

  1. dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,
  2. polegające na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu,
  3. wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
  4. powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie,
  5. izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Z jakimi problemami można spotkać się w praktyce?

Trzeba zaznaczyć, że jeśli pracownik chce dochodzić odszkodowania na gruncie prawa pracy, to te wszystkie powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, co przy takiej ilości wymagań nie jest łatwe oraz czyni proces długotrwałym.

Dodatkową przeszkodą jest udowodnienie uporczywości i długotrwałości, bowiem sądy uznają, że stan ten musi trwać przynajmniej 6 miesięcy. Takie postępowanie jest więc obarczone dużą trudnością w dowodzeniu oraz ryzykiem porażki; wystarczy, że chociażby jedna przesłanka nie zostanie spełniona i sprawa będzie przegrana. W praktyce więc znaczna część pracowniczych roszczeń opierających się na przepisach z kodeksu pracy jest oddalana.

Jak pomagamy?

Wspieramy Klientów w negocjacjach z pracodawcami, gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania sporu, reprezentujemy naszych Klientów w sądach pracy. Jeżeli pracownik wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może także dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.