Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów RODO od dnia 25 maja 2018 roku została zaktualizowana Polityka prywatności (w tym dotycząca tzw. cookies). Przedstawiamy aktualną wersją tego dokumentu i prosimy o jego akceptację.
Administratorem danych osobowych jest:
Stasikiewicz i Partnerzy SLM Adwokaci, ul. Katowicka 67/2, 45-061 Opole, NIP 7543208760, REGON: 38250110500000, KRS: 0000770474
adres e-mail: biuro@slmadwokaci.pl, tel. 77 453 92 82.
Administrator przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez użytkownika ze stron internetowych, serwisów internetowych Kancelarii, pobieraniem materiałów edukacyjnych, wzorów pism oraz korzystaniem z usług elektronicznej poczty Kancelarii.
Cel przetwarzania danych osobowych:
– realizacja usług znajdujących się w ofercie Administratora,
– złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie osoby, której dane dotyczą,
– realizacja umowy łączącej strony,
– świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną,
– korespondowanie z użytkownikami newslettera lub z osobami, które pobrały materiał edukacyjne i wzory pism,
– świadczenie obsługi posprzedażowej,
– gromadzenia, analizowania, przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,
– cele statystyczne,
– analityka ruchu użytkownika na stronach Administratora,
– analityka zachowań użytkownika na platformach sieci społecznościowych,
– subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
– wyrażenie zgody na akcję marketingową lub promocyjną.
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub
– żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty), realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych, obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:
1) jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub
2) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
3) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
Prawnie uzasadnionym interesem, jest m.in.:
– ochrona systemów informatycznych Administratora,
– utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach) celem – identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,
– cele marketingu bezpośredniego.

Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. wykonanie usługi na Państwa rzecz jako „podwykonawca” , wystawienia faktur itp.)
– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu księgowości
– kancelariom prawnym,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
– podmioty świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitycs, Facebook), podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi hostingu
– pracownikom, pełnomocnikom, osobom współpracującym z Administratorem,
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.

Okres przechowywania danych zależy od:
– wymogów wynikających z przepisów prawa np. przepisów prawa podatkowego
– okresu, przez jaki są świadczone Państwu usługi
– okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem i korzystaniem z oferowanych przez Administratora usług)
– czasu trwania udzielonej przez Państwa zgody
Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.
Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or- safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
– dostęp do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
– przeniesienia swoich danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
– podanie danych osobowych jest dobrowolne
Wszelkie Państwa żądania w powyższym zakresie przyjmujemy za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej
– poczty tradycyjnej.