Spory z pracownikami – Obsługa Prawna Firm Opole

Strona główna » Obsługa Prawna Firm » Spory z pracownikami – Obsługa Prawna Firm Opole

W przypadku naruszenia indywidualnego prawa pracowniczego, poszkodowany pracownik może bronić swoich praw w postępowaniu przed sądem pracy. Jeśli jednak dojdzie do naruszenia interesów lub praw większej grupy pracowników, mogą oni połączyć swoje siły i zainicjować spór zakładowy (zbiorowy).

Strony sporu – kim mogą być 

Jedną ze stron sporu jest pracodawca, drugą natomiast pracownicy stanowiący zorganizowaną społeczność. Sporu zbiorowego nie może zatem wszcząć samodzielnie jeden pracownik. Nie dotyczy to jednak małych zakładów pracy, gdzie zatrudnionych jest mniej niż trzech pracowników.

Przedmiot sporu – spór z pracownikiem 

Przedmiotem sporu mogą być:

  • warunki pracy, płacy i świadczeń socjalnych;
  • prawo do lepszego traktowania, braku dyskryminacji, czy poprawy komfortu psychicznego pracy;
  • nieadekwatnie niski poziom wynagrodzeń;
  • nieodpłatne nadgodziny;
  • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • problemy ze swobodnym korzystaniem z prawnie przysługującego urlopu wypoczynkowego czy wychowawczego.

Procedura rozwiązywania sporów zakładowych

Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy zatrudnionych do pracodawcy z żądaniami pracowniczymi. Pracodawca powinien ustosunkować się do wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

Rokowania – spory z pracownikami

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy pojawi się spór, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego podjęcia rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy. Rokowania są przeprowadzane bezpośrednio między obiema stronami, bez włączenia do nich podmiotów trzecich. Jeśli rokowania doprowadzą do osiągnięcia konsensusu, to dochodzi do podpisania porozumienia. Brak porozumienia prowadzi do sporządzenia protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.

Mediacje

Mediacja stanowi etap sporu, w którym stronom pomaga bezstronny podmiot trzeci, tj. mediator. Na tym etapie, podmiot wszczynający spór może zorganizować jednorazowo strajk ostrzegawczy, który nie może trwać dłużej niż dwie godziny.

Arbitraż – spory z pracownikami

Jeżeli strony nie podpisały ugody przed mediatorem, to spór zostaje przeniesiony przed kolegium arbitrażowe. Kolegium arbitrażowe wydaje orzeczenie, które jest wiążące dla obu stron.

Ugoda pozasądowa a ugoda sądowa

Ugoda zawarta między pracodawcą a pracownikiem jest umową cywilnoprawną, której podstawą jest uchylenie niepewności co do roszczeń lub zażegnanie powstałego lub mogącego powstać sporu.

Wyłącznie pracownik może złożyć do istniejącej u pracodawcy komisji pojednawczej wniosek o ugodowe załatwienie powstałego sporu. Pracodawca może jedynie dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

W czasie trwania postępowania sądowego, obie strony mogą w dalszym ciągu zawrzeć ugodę. Ugoda sądowa podlega wykonaniu na takich samych zasadach, jak wyrok sądowy.

Jak pomagamy?

Wspieramy Klientów w negocjacjach z pracownikami, gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania sporu, reprezentujemy naszych Klientów w sądach pracy. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami i reprezentujemy Cię na każdej rozprawie.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.