Strona główna » Blog » Restrukturyzacja firmy szansą na wyjście z kryzysu

Restrukturyzacja firmy szansą na wyjście z kryzysu

Pandemia koronawirusa, w kraju jak i na świecie, widocznie spowolniła gospodarkę. Bez wątpienia, epidemia COVID-19, wpłynęła negatywnie na większość jej gałęzi. Aktualnie, szczególnie odczuwają to, branża: turystyczna, rozrywkowa, gastronomiczna, fryzierska oraz kosmetyczna.

Przychody wielu przedsiębiorców, nie pociągając jednocześnie za sobą mniejszych kosztów działalności, wobec panującego zastoju gospodarczego, uległy znacznemu zmniejszeniu.

Niestety, doprowadzi to w krótkim czasie do utraty płynności finansowej wielu firm, gdyż kontrahenci, będą domagać się regulowania w terminie zobowiązań oraz płatności, na które to, wiele firm, nie będzie miało wystarczających środków pieniężnych.

Restrukturyzacja firmy może być ratunkiem

Jednakże, nie ma drogi bez wyjścia. Szansą na przezwyciężenie kryzysu, umożliwiającą wyjście ze spirali zadłużenia jest restrukturyzacja. Stanowi ratunek zarówno dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, jak i dla większych podmiotów, działających jako spółki prawa handlowego.

Celem restrukturyzacji jest pokonanie problemów finansowych, a także powstrzymanie procesu upadłościowego dłużnika. Przewidziana jest dla firm, które już są niewypłacalne bądź mogą się stać niewypłacalne w niedługim czasie.

Istotne jest, że przedsiębiorca w okresie restrukturyzacji nie spłaca długów powstałych do dnia otwarcia postępowania za wyjątkiem zobowiązań: pracowniczych, zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. Uzyskuje również ochronę przed egzekucją, a także, możliwość uchylenia dokonanych już zajęć rachunków bankowych.

restrukturyzacja firmy

Rodzaje restrukturyzacji firmy

Postępowanie restrukturyzacyjne w swojej firmie, przedsiębiorca może przeprowadzić wybierając jeden z czterech trybów. Każde z postępowań, charakteryzuje się odmiennymi procedurami, dlatego też, decydując się na dany tryb, należy dokonać dogłębnej analizy sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy:

postępowanie o zatwierdzenie układu (postępowanie pozasądowe), cechuje największa samodzielność w działaniu dłużnika. Dedykowane jest zatem głównie dla przedsiębiorstw, które mają stosunkowo niewielką liczbę wierzycieli oraz pozostają z nimi w poprawnych relacjach gospodarczych.

Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu jest możliwe po uzbieraniu większości głosów wymaganych do przyjęcia układu. Istotną zaletą tego trybu jest dwutygodniowy, a zatem bardzo krótki, czas trwania całej procedury.

Propozycje układowe weryfikuje nadzorca finansowy, wybrany przez dłużnika spośród doradców restrukturyzacyjnych. Ten tryb postępowania, jest skierowany do przedsiębiorców, którzy wprawdzie nie są jeszcze wypłacalni, ale można przypuszczać, że odzyskają wypłacalność w niedługiej perspektywie czasu.

przyśpieszone postępowanie układowe, umożliwia z kolei dłużnikowi, zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Sąd zwołuje wówczas zgromadzenie wierzycieli, w trakcie którego dochodzi do głosowania nad układem. Czas tej procedury wynosi z reguły około dwóch miesięcy.

postępowanie układowe, umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Stanowi nieco bardziej sformalizowaną wersję przyśpieszonego postępowania układowego. Adresatami tej procedury są przedsiębiorcy już niewypłacalni lub znajdujący się na skraju niewypłacalności.

 

postępowanie sanacyjne, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Właściwe jest dla przedsiębiorców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Celem tej procedury, jest głęboka restrukturyzacja majątku dłużnika, z jednoczesnym zapewnieniem mu daleko idącej ochrony przed wierzycielami oraz możliwości gromadzenia środków finansowych, niezbędnych do zawarcia układu w przyszłości.

Cechą charakterystyczną tego postępowania, jest powierzenie zarządu nad dotychczasowym majątkiem przedsiębiorcy – zarządcy masy sanacyjnej. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe, wówczas, gdy odebranie zarządu nad majątkiem, uniemożliwiłoby skuteczne przeprowadzenie postępowania.

Zobacz też:

– Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

– Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

ZUS i urząd skarbowy

Przeprowadzając restrukturyzację firmy warto pamiętać również o tym, aby zwrócić się do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego, celem złożenia wniosku: o odroczenie terminu płatności zobowiązania, rozłożenie zaległej płatności na raty, czy też umorzenia podatków i składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Niewątpliwie, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jest niejednokrotnie jedyną szansą na przetrwanie. Daje dłużnikowi czas na uregulowanie zaległościwyjście z kryzysu na prostą.

Dzięki wstrzymaniu egzekucji z chwilą ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i możliwości rozłożenia na raty spłat należności, przedsiębiorcy mają szansę przeprowadzić swoją firmę bezpiecznie przez czas kryzysu, nie ogłaszając upadłości likwidacyjnej.

Aleksandra Sikorska-Senkowska

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie restrukturyzacji firmy, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Obsługa Prawna Firm.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Gospodarcze

Upadłość konsumencka – część 2

Upadłość konsumencka – część 2

Dziś chcielibyśmy powrócić do tematu upadłości konsumenckiej i przybliżyć czytelnikom obecne warunki, które należy spełnić, aby móc ją ogłosić. Oprócz tego pragniemy skupić się również na wniosku i informacjach jakie muszą się w nim znaleźć.  Jeśli chcesz dowiedzieć...

Jak wygląda sprawa o rozwód?Darmowy ebook dla Ciebie!