Zawieranie umów – Prawo Cywilne Opole

Strona główna » Prawo Cywilne » Zawieranie umów – Prawo Cywilne Opole

Zawieranie umów oraz ich sporządzenie może okazać się problematyczne. Jej treść natomiast rzutować będzie na prawa i obowiązki stron, a każdy błąd może skutkować w przyszłości ograniczeniem bądź nawet wyłączeniem odpowiedzialności kontrahenta

Podczas zawierania umów w szczególności należy pamiętać o bardzo dużej ilości przepisów mających charakter dyspozytywny, tj. strony umowy mogą wyłączyć ich stosowanie. Możliwość ta bywa przy tym ograniczona w umowach z konsumentami, z uwagi na ich szczególną pozycję w obrocie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy niezwykle istotne w tym kontekście okazać się może analizowanie przepisów, ale też orzecznictwa opisującego klauzule niedozwolone. Katalog tychże klauzul nie jest bowiem w całości unormowany ustawą, która zawiera jedynie ogólny ich opis i przykłady. Klauzule te mają zastosowanie w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę wzorca umowy, a więc umowy przygotowanej przez przedsiębiorcę, której postanowienia nie były indywidualnie uzgadniane przez strony. Przykładowy katalog takich klauzul znajduje się w art. 385(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.) – dalej: k.c., jednak jak już wskazano, to orzecznictwo jest w tym przypadku dodatkowym i istotnym źródłem identyfikowania niedozwolonych postanowień umownych.

Umowa z kontrahentem

W każdej umowie natomiast warto ustalić szczegółowo nie tylko obowiązki stron, ale też i konsekwencje ich niedopełnienia, np. w postaci kar umownych. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Art. 484 § 1 k.c. stanowi z kolei, że kara umowna zastępuje w takim wypadku odszkodowanie, jednak jest ona należna niezależnie od wysokości poniesionej szkody. Stanowi to istotne zabezpieczenie interesów stron umowy, poprzez wskazanie zryczałtowanej kwoty za naruszenie konkretnego i niepieniężnego obowiązku umownego. Karę umowną można zastrzec w zasadzie w każdej umowie, jednak nie może ona dotyczyć takich kwestii, jak nieterminowe opłacenie wynagrodzenia.

Kodeks cywilny – zawieranie umów

Postanowienia umowy mogą również zmieniać kodeksowe zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Odpowiedzialność dłużnika może być bowiem ograniczona lub nawet wyłączona (co nie dotyczy szkody powstałej z winy umyślnej dłużnika). Oznacza to np. możliwość ograniczenia odpowiedzialności do wysokości faktycznej szkody (a więc z wyłączeniem utraconych korzyści), określonej kwoty lub w inny sposób, jak i możliwość rozszerzenia tejże odpowiedzialności na okoliczności, za które zgodnie z przepisami dłużnik by nie odpowiadał.

Jak pomagamy?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz starannego przeanalizowania. Przed sporządzeniem umowy spotkamy się z Tobą i omówimy wszelkie aspekty, które dotyczą planowanego kontraktu. Twoje cele zostaną przeanalizowane pod względem zgodności z prawem proponowanych rozwiązań, a następnie dostosowane do powszechnie obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa. Staramy się zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich interesów w sporządzanych przez nas projektach umów.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.