Strona główna » Blog » Sprzedać czy zlikwidować spółkę z o.o.?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Lepiej sprzedać czy zlikwidować spółkę z o.o.?

Niezależnie od tego jaką formę działalności gospodarczej prowadzisz, zapewne nie raz zastanawiałeś się nad jej dalszym sensem i przyszłością.

Czas kryzysu wymaga podejmowania trudnych decyzji. Czasami najlepszym rozwiązaniem może okazać się zamknięcie działalności.

Jeżeli już podjęliśmy decyzje o zaprzestaniu prowadzenia biznesu, w kolejnym etapie musimy rozważyć najlepszą jego formę.
W niniejszym artykule przedstawimy zalety sprzedaży oraz likwidacji spółki z o.o.

Czy zatem lepiej podjąć się likwidacji czy też sprzedaży spółki z o.o.?

Na czym polega sprzedaż spółki z o.o.

Łatwość zbycia udziałów spółki z o.o. należy do jednej z jej cech wyróżniających. Daje to możliwość wspólnikowi prostego wystąpienia z niej albo daje możliwość wsparcia spółki poprzez pojawienie się nowego wspólnika, który np. wniesie ze sobą składniki inwestycyjne (inwestor).

Istnieje również możliwość sprzedaży wszystkich udziałów w spółce. Wówczas to nabywca wszystkich udziałów staje się jej faktycznym właścicielem i od teraz ma prawo do samodzielnego decydowania o losach spółki z o.o.

Warte podkreślenia jest to, że sprzedając spółkę w zasadzie następuje sprzedaż jej udziałów w kapitale zakładowym.

Sprzedaż wszystkich udziałów należy odróżnić od sprzedaży przedsiębiorstwa spółki z o.o. oraz majątku spółki. W obu przypadkach nie należy tych czynności utożsamiać ze sprzedażą spółki (czyli wszystkich udziałów)!

Być może sprzedaż samych składników przedsiębiorstwa lub też majątku spółki okaże się bardziej atrakcyjna dla jej wspólników, niż całkowite wyzbycie się samej spółki z o.o.

Różnica bowiem polega na przejściu zysku uzyskanego ze sprzedaży:

• przy sprzedaży przedsiębiorstwa, które jest bardziej sformalizowane, zysk przechodzi na własność spółki nie zaś jego właściciela czy wszystkich wspólników. Co istotne – spółka z o.o. nie przestaje istnieć.

• jednakowo przy wyprzedaży składników majątkowych – środki uzyskane w ten sposób zostają w spółce a nie trafiają do przedsiębiorcy. Również w tym przypadku spółka nie zmienia swoich udziałowców.

Poprzez dokonanie takich wyprzedaży mamy finalnie do czynienia ze spółką z o.o., której jedynym majątkiem pozostaje gotówka, którą można ulokować w dowolny sposób. Co może okazać się deską ratunkową dla zachowania spółki z o.o. i wypracowanej marki.

Dobrze zatem wziąć pod rozwagę również i takie możliwości, zanim podejmiemy kroki o ostatecznej i całkowitej likwidacji spółki.

Czy sprzedając zadłużoną spółkę z o.o. pozbywam się problemu spłaty zadłużeń?

Niestety nie. Przy sprzedaży spółki kapitałowej (a taką jest spółka z o.o.) jak już wcześniej było wspomniane, nie sprzedajemy samej spółki, a jedynie udziały w niej. Sprzedaż udziałów nie spowoduje, że spółka już nie ponosi odpowiedzialności za swoje zobowiązania. One zostają.

Co więcej należy mieć na uwadze również fakt, że jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki (o ile nie zgłoszą w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości).

O czym jeszcze należy pamiętać?

Przy sprzedaży udziałów musimy udać się do notariusza, umowa taka musi być bowiem zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Umowę taka można również zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Niedopuszczalne jednak jest zawarcie takie umowy w formie ustnej czy zwykłej pisemnej. Taki tryb powoduje jej nieważność.

Na czym polega likwidacja spółki z o.o. ?

Likwidacja spółki jest ostatnim etapem jej funkcjonowania. W jego efekcie spółka taka zostanie rozwiązana oraz wykreślona z rejestru. Rozwiązanie spółki oznacza koniec jej bytu prawnego.

Co ważne podczas procesu likwidacji spółka z o.o. zachowuje swoją podmiotowość, czyli nadal posiada swoją zdolność prawną oraz sądową, a to oznacza, że spółka wciąż istnieje i nadal może wytaczać powództwa i być pozywana. Zachowuje również wszystkie prawa i obowiązki.

Celem procesu likwidacji jest zakończenie bieżących interesów spółki, takich jak ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie majątku i ewentualny jego podział pomiędzy wspólników.

Zobacz też:

Restrukturyzacja szansą na wyjście z kryzysu

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Samo otwarcie likwidacji następuje w następujących przypadkach:

• Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd;
• Z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki
lub
• Z dniem zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania

Spółka w okresie likwidacji działa pod swoją dotychczasową firmą, którą z mocy prawa należy rozszerzyć o obligatoryjny dopisek „w likwidacji”. Nie jest zatem konieczne powzięcie zmian w umowie spółki przez wspólników w tym celu.

W dalszej kolejności należy powołać likwidatorów, z tego względu że w okresie likwidacji spółki nie funkcjonuje jej zarząd. Jednakże, nie ma przeszkód by likwidatorami spółki byli członkowie zarządu.

Otwarcie likwidacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zamieścić ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a to w celu zawiadomienia ewentualnych wierzycieli spółki. Likwidacja zmierza do definitywnego zakończenia działalności. Jej celem jest zakończenie bieżących interesów spółki, spieniężenie jej majątku.

Warto mieć na uwadze, że podział majątku między wspólników, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli może nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Co do zasady taki podział następuje w stosunku do ich udziałów, ale umowa może przewidywać odmiennie.

Po przeprowadzeniu procesu likwidacji likwidatorzy zgłaszają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Po uprawomocnieniu się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółka przestaje istnieć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, likwidacja spółki musi trwać minimum 6 miesięcy od jej ogłoszenia w MSiG. Dopiero po upływie tego czasu, likwidatorzy mają prawo dokonać podziału majątku spółki.

Podsumowując:

Przeprowadzając proces likwidacji możemy mieć pewność, że spółka przestanie istnieć, ale co więcej nie pozostaną po niej niezapłacone zobowiązania. Wszyscy ewentualni wierzyciele mają określony czas, w którym powinni zgłosić swoje roszczenia.

W przypadku, gdy dojdzie już do podziału majątku pomiędzy wspólników, możliwość taka tracą i nie będą mieć możliwości ich zaspokojenia. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko spółek, które są wypłacalne (w przeciwnym razie należy skorzystać z innej drogi – upadłości lub restrukturyzacji).

Sam proces jest jednak długi i stosunkowo kosztowny.

Natomiast decydując się na sprzedaż udziałów w spółce, nie powodujemy likwidacji jej prawnego bytu a jedynie zmianę osób nią zarządzających. W tym przypadku należy jednak pamiętać o istotnej kwestii zmiany zarządu, tak by w przyszłości nie odpowiadać za przyszłe zobowiązania.

Problematyczna może jednak w tym przypadku okazać się wycena udziałów.

Sam proces nie jest skomplikowany, ogranicza się w zasadzie do sporządzenia umowy oraz jej podpisania u notariusza.

Pozostaje również opcja sprzedaży przedsiębiorstwa albo majątku spółki i uzyskania gotówki na dalszą działalność spółki z o.o.

Justyna Ryng

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie sprzedaży lub zlikwidowania spółki z o.o. , skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci pomoc prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Obsługa Prawna Firm.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Gospodarcze

Restrukturyzacja a upadłość – różnice

Restrukturyzacja a upadłość – różnice

Jakie są różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością i które rozwiązanie warto wybrać? Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji często zastanawiają się, jakie postępowanie (restrukturyzacyjne czy upadłościowe) będzie najlepszym rozwiązaniem w celu oddłużenia. Postępowania...

Fundacja rodzinna – na czym polega?

Fundacja rodzinna – na czym polega?

Na czym polega fundacja rodzinna? Jakie przepisy zaczną obowiązywać od maja 2023 r. i czy jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców? I czy na pewno zawsze?   Fundacja rodzinna 2023   Od 22 maja 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy o fundacji...

Restrukturyzacja firm – na czym polega?

Restrukturyzacja firm – na czym polega?

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciRestrukturyzacja firm - na czym polega? Restrukturyzacja firm jest coraz bardziej popularnym tematem wśród przedsiębiorców i nie ma się czemu dziwić. Restrukturyzacja może być dobrym...