1. Przedmiotem usługi jest świadczenie pomocy prawnej przez spółkę Stasikiewicz i Partnerzy SLM Adwokaci, ul. Katowicka 67/2, 45-061 Opole, NIP 7543208760, zwana dalej Zleceniobiorcą, polegającej na udzielaniu porad prawnych, tworzeniu i redagowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, bieżącym doradztwie prawnym, tworzeniu opinii prawnych.
  2. Zakres usług dotyczy prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego.
  3. W ramach wykupionego pakietu kupujący otrzymuje pomoc prawną w sposób określony w niniejszym regulaminie – w ilości mierzonej godzinowo – w zależności od tego, ile godzin wykupił. W przypadku wykupienia pakietu jednorazowego, daną ilość godzin może wykorzystać w ciągu roku od dnia dokonania płatności. 
  4. Kupujący jest na bieżąco informowany o tym, ile godzin wykorzystał oraz ile godzin mu pozostało do wykorzystania.
  5. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni – pod warunkiem, że nie zlecił wykonania danej usługi Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca nie rozpoczął świadczenia usługi.
  6. Odstąpienie, o którym mowa w poprzednim punkcie, należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@slmadwokaci.pl.