Odszkodowania – Obsługa Prawna Firm Opole

Strona główna » Obsługa Prawna Firm » Odszkodowania – Obsługa Prawna Firm Opole

Co to jest odszkodowanie?

Jest to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba doznająca szkody. Szkoda może mieć charakter majątkowy, gdy zostaną naruszone dobra lub interesy majątkowe osoby poszkodowanej lub niemajątkowy, gdy zostają naruszone cześć lub zdrowie osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie często bywa mylone z instytucją zadośćuczynienia, która przysługuje tylko w momencie wyrządzenia szkody niemajątkowej, np. uszkodzenie ciała.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Kodeks cywilny określa dwa rodzaje odpowiedzialności, tj. deliktową (z tytułu czynów niedozwolonych) oraz kontraktową (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).

Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na:

  • zasadzie winy (podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie podmiot, który wyrządził szkodę w sposób zawiniony),
  • zasadzie ryzyka (istnienie odpowiedzialności jest niezależne od winy sprawcy),
  • zasadzie słuszności (ma zastosowanie tylko w wyjątkowych wypadkach).

Niezwykle ważne jest ustalenie rozmiaru szkody, którą poniósł poszkodowany. Na wysokość odszkodowania może wpłynąć fakt, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Ciężar udowodnienia powstania szkody spoczywa na poszkodowanym.

Obowiązek naprawienia szkody ulega zmniejszeniu odpowiednio do okoliczności i stopnia winy obu stron, zaś zmniejszenie świadczeń odszkodowawczych określa się zazwyczaj procentowo.

Rodzaje odszkodowań

  • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej,
  • odszkodowanie z autocasco,
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie,
  • odszkodowanie od Skarbu Państwa,
  • odszkodowanie od banku.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać szkodzie, jaką poniósł poszkodowany. Pomocne przy zobrazowaniu sum wypłacanych każdego roku osobom, które poniosły szkodę, są zestawienia Polskiej Izby Ubezpieczeń, do których chętnie odsyłamy bliżej zainteresowanych tą tematyką.

Jak pomagamy?

Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, rzetelny i profesjonalny po zapoznaniu się z całością dostarczonego nam kompletu wymaganych dokumentów.

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.