Strona główna » Blog » Zasiedzenie nieruchomości

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność pod warunkiem, że posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako tzw. posiadacz samoistny. Jeśli jednak uzyskał posiadanie w złej wierze okres zasiedzenie wynosi 30 lat.

Zasiedzenie to sposób nabycia prawa, który wiąże się z upływem czasu. Zasiedzenie następuje z mocy prawa, oznacza to, że zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowo przewidzianych przesłanek. Tak więc do zasiedzenia nieruchomości nie jest konieczne orzeczenie sądu, jednak przepisy prawa wymagają również złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do sądu.
Orzeczenie takie potwierdza wyłącznie, iż zasiedzenie już nastąpiło.

 

Warunki zasiedzenia

 

Jednym z warunków zasiedzenia nieruchomości jest posiadanie rzeczy przez określony czas. Może to być posiadanie samoistne, czyli posiadanie , które związane jest z pewnym stanem faktycznym, czyli z faktem, że dana rzecz jest w obrębie władania danej osoby. Z posiadaniem nie musi się wiązać tytuł prawny do danej rzeczy np. prawo własności. Posiadaczem samoistnym jest ktoś, kto włada faktycznie rzeczą jak właściciel czyli zachowywanie się jak właściciel i przejawianie woli do bycia traktowanym jak właściciel. Jednym z przejawów posiadania samoistnego jest pobieranie pożytków ale również ponoszenie obciążeń związanych z rzeczą.
Posiadaczem samoistnym może być osoba, która kupiła nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży zawartej bez formy aktu notarialnego. Taka umowa nie przenosi jednak prawa własności ponieważ brak jej wymaganej formy ( akt notarialny).Pomimo to osoba ta weszła w posiadanie nieruchomości i zachowuje się tak, jakby była jej właścicielem.

 

Posiadanie zależne

 

Od posiadania samoistnego należałoby odróżnić posiadanie zależne . Posiadanie zależne nie uprawnia do zasiedzenie,albowiem polega ono na możliwości władania rzeczą jednak nie jak właściciel, ale jak podmiot, któremu przysługuje inne niż prawo własności uprawnienie.
Posiadaczem zależnym jest podmiot, który po wygaśnięciu umowy najmu nie zwrócił rzeczy właścicielowi, nadal jej używa jak najemca.

Przy zasiedzeniu nieruchomości oprócz samego posiadania rzeczy ważny jest również upływ czasu. W odniesieniu do nieruchomości jest to okres 20 lub 30 lat. Okres ten zależy od tego, czy posiadacz jest w dobrej albo złej wierze.

Dobra wiara istnieje wówczas, gdy posiadacz włada nieruchomością i pozostaje w przekonaniu, że jego władania jest zgodne z przysługującym mu prawem.

Zasiedzenie następuje z mocy prawa, jednak niezależnie od tego niezbędne jest stwierdzenie zasiedzenia przez sąd. Orzeczenie takie ma charakter potwierdzenia, że zasiedzenie nastąpiło.

 

Darmowa prenumerata!Wpisz swojego maila, a dostaniesz od nas informację o nowych artykułach!