Strona główna » Blog » Spółka z o.o. jako cudzoziemiec – przewodnik dla przedsiębiorców

Spółka z o.o. jako cudzoziemiec

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest możliwe także dla cudzoziemców, szczególnie w formie spółki z o.o., jednak wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi.

Przed przystąpieniem do formalności warto sprawdzić, czy rzeczywiście muszą one zostać spełnione. W artykule omówimy kluczowe aspekty zakładania spółki z o.o. przez cudzoziemców oraz kiedy spółka jest uznawana za cudzoziemca zgodnie z polskim prawem.

 

Rodzaje spółek prawa handlowego w Polsce

 

Polskie prawo wyróżnia kilka rodzajów spółek prawa handlowego:

– Spółka jawna
– Spółka partnerska
– Spółka komandytowa
– Spółka komandytowo-akcyjna
– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
– Spółka akcyjna
– Prosta spółka akcyjna

Każda z tych spółek posiada odrębną regulację prawną. Przykładowo, spółka partnerska jest zarezerwowana dla przedstawicieli wolnych zawodów takich jak adwokaci, lekarze czy architekci.

 

Cudzoziemiec jako przedsiębiorca w Polsce

 

Cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów:

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, USA, Szwajcarii.
2. Posiadanie odpowiednich zezwoleń na pobyt (stały, czasowy, rezydent długoterminowy UE itp.).
3. Członkostwo rodziny obywatela UE, czyli małżonek, dziecko do 21 lat lub rodzic pozostający na utrzymaniu.

Najpopularniejszą formą działalności gospodarczej wybieraną przez cudzoziemców jest oczywiście spółka z o.o.

 

Spółka z cudzoziemcem – podstawy prawne

 

Jeśli zakładasz spółkę z o.o. w Polsce z cudzoziemcem, to podlega ona pod przepisy prawa polskiego. Zasady działania spółek z cudzoziemcami reguluje w Polsce ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Spółka z cudzoziemcem – grupy cudzoziemców

 

Aby wiedzieć, czy możesz założyć spółkę z o.o. z cudzoziemcem, musisz ustalić, do której grupy cudzoziemców należy twój biznesowy partner. Ustawa rozróżnia trzy grupy cudzoziemców:

1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
2. Cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium RP.
3. Pozostali cudzoziemcy.

 

Spółka z obywatelem UE lub EFTA

 

Obywatele państw Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą bez ograniczeń prowadzić biznes w Polsce, w tym zakładać i być wspólnikami spółki z o.o.

 

Spółka z cudzoziemcem posiadającym tytuł prawny do pobytu w RP

 

Cudzoziemcy posiadający określony tytuł prawny do pobytu na terytorium RP mogą bez ograniczeń prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Osoby te muszą posiadać:

– Zezwolenie na pobyt stały,
– Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– Zezwolenie na pobyt czasowy w określonych okolicznościach,
– Status uchodźcy,
– Ochronę uzupełniającą,
– Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
– Zezwolenie na pobyt czasowy i pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim,
– Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej,
– Ważną Kartę Polaka.

 

Pozostali cudzoziemcy

 

Cudzoziemcy, którzy nie należą do żadnej z powyższych kategorii, mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce tylko w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej.

 

Kiedy spółka z o.o. jest uznawana za cudzoziemca?

 

Status cudzoziemca w kontekście spółek określa Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Według niej, cudzoziemcem jest:

– Osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
– Osoba prawna mająca siedzibę za granicą.
– Spółka nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą za granicą.
– Osoba prawna lub spółka handlowa kontrolowana przez osoby lub spółki wymienione powyżej.

Spółka handlowa jest uważana za kontrolowaną, jeśli cudzoziemiec lub cudzoziemcy posiadają powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu, albo mają pozycję dominującą zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

 

Rejestracja spółki z o.o. – cudzoziemca w KRS

 

Podczas rejestracji nowej spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) należy określić status cudzoziemca. Wnioskodawca musi zamieścić oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeśli jest cudzoziemcem, musi także oświadczyć, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce.

 

Spółka z Polakiem mieszkającym za granicą

 

Polski obywatel mieszkający za granicą może bez żadnych ograniczeń założyć spółkę z o.o. z rodakiem z zagranicy. Powołane wyżej przepisy nie wprowadzają żadnych dodatkowych wymagań w tym zakresie.

 

Podsumowanie

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce jest możliwe, jednak wymaga spełnienia określonych warunków prawnych. Cudzoziemcy mogą zakładać spółki z o.o. w Polsce, ale rodzaj spółki zależy od ich statusu prawnego:

– Obywatele UE i EFTA oraz cudzoziemcy posiadający odpowiednie zezwolenia mogą zakładać i prowadzić każdą formę spółki.
– Pozostali cudzoziemcy mogą zakładać wyłącznie spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.
– Polacy mieszkający za granicą mogą zakładać spółki bez żadnych ograniczeń.

Ustalenie statusu cudzoziemca jest kluczowe podczas rejestracji spółki z o.o. w KRS, dlatego warto dokładnie przeanalizować przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z nami: KONTAKT