Strona główna » Blog » Podział majątku przed rozwodem

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Obecnie wiele par, jeszcze przed rozwodem, decyduje się na podział majątku. Jest to podyktowane przede wszystkim chęcią szybkiego zakończenia małżeństwa bez orzekania o winie. I chociaż wiele osób uważa, że do podziału może dojść dopiero po rozwodzie, to nie ma żadnych przeszkód by doszło do niego w trakcie trwania małżeństwa.

Majątek wspólny

Podczas zawierania związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami więź finansowa. Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska przede wszystkim obejmuje wszystkie przedmioty nabyte w trakcie wspólności. Cała reszta należących do nich rzeczy tworzy majątek osobisty każdego z małżonków.

Wspólny majątek małżonków to:

 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym,
 • środki zgromadzone na pracowniczym funduszu emerytalnym,
 • dochody z majątku wspólnego,
 • dochodzi z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • wynagrodzenie za pracę i dochodzi ze wszystkich działalności zarobkowych każdego z małżonków.

Podział majątku w trakcie małżeństwa

Podstawą do podziału majątku jest ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. W praktyce nie oznacza to, że z podziałem należy poczekać do momentu orzeczenia przez sąd zgody na rozwód, unieważnienia małżeństwa lub śmierci jednego z małżonków. Istnieje jednak możliwość ustania wspólności majątkowej jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.

Wspólność majątkowa ustaje w momencie, gdy:

 • sąd podejmuje decyzję o orzeknięciu separacji pomiędzy małżonkami,
 • jeden z małżonków ogłasza upadłość,
 • jedno z małżonków zostaje ubezwłasnowolnione,
 • sad ustanawia rozdzielność majątkową,
 • małżonkowie podejmują decyzję o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej.

Jak dokonać podziału majątku?

Prawo w Polsce oferuje małżonkom dwie drogi, dzięki którym mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Pierwszą opcją jest umowa zawarta pomiędzy małżonkami lub orzeczenie wydane przez sąd. We wcześniejszych akapitach zostało wspomniane o tym, że podział majątku wspólnego małżonków nastąpi dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeństwa. Wynika z tego, że aby doszło do podziału rozwodu, to w pierwszej kolejności należy wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej. Może do tego dojść na dwa sposoby.

Podział sądowy

Małżonek może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z ważnego dla siebie powodu. Zalicza się do nich lekkomyślne trwonienie wspólnego majątku przez jednego z małżonków lub jego uzależnienie od hazardu bądź alkoholu. Sąd odrzuci natomiast wniosek, gdy zostanie on złożony w powodu długotrwałej choroby, która jest okolicznością niezależną i niezamierzoną jednej ze stron.

W momencie, gdy następuje orzeczenie o rozdzielności majątkowej, każde z małżonków posiada swój osobisty majątek oraz udziały w dotychczasowym majątku wspólnym. W przypadku, gdy para nie może uzgodnić porozumienia, należy rozstrzygnąć sprawę drogą sądową. Należy pamiętać, że podział majątku orzeczony przez sąd, dotyczy jego całości. Aby móc podzielić tylko część, musi pojawić się ważny powód.

Umowny podział majątku

Oczywiście cała sytuacja może wyglądać zgoła inaczej. Jeśli małżonkowie zgadzają się ze sobą co sposobu podziału wspólności majątkowej, możliwe jest zawarcie umowy z jasno określonymi składnikami przypadającemu każdemu z małżonków. Taki dokument może również zawierać wzmiankę o dopłatach mających na celu wyrównanie udziałów. W przypadku, gdy do majątku należy również nieruchomość, niezbędne będzie spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Umowny podział majątku może dotyczyć całości majątku lub tylko jego części.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie podziału majątku przed rozwodem, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Co grozi za palenie na balkonie?

Co grozi za palenie na balkonie?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPalenie tytoniu na balkonie własnego mieszkania, w hotelu czy na klatce schodowej budynku wielorodzinnego wydaje się być kwestią prywatną i podlegającą indywidualnemu wyborowi....