Strona główna » Blog » Odszkodowanie za powikłania po szczepieniu na COVID-19

Odszkodowania za powikłania po szczepieniu na COVID-19

 

Dowiedz, się w jaki sposób możesz uzyskać odszkodowanie za powikłania po szczepieniu na COVID-19? Kto może uzyskać takie świadczenie oraz gdzie złożyć wymagane dokumenty?

Osoby, które doznały niepożądanego działania po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne (odszkodowanie).

Zgodnie z przyjętą ustawą (o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw), świadczenie kompensacyjne obejmuje wyłącznie szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzane po dniu 26 grudnia 2020 r. oraz pozostałe szczepienia ochronne, lecz tylko te które zostały przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2023 r. Jest wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19?

 

Odszkodowanie za powikłania po szczepieniu COVID-19 przysługuje w przypadku gdy u osoby, u której przeprowadzono szczepienie:

 • była wymagana hospitalizacja przez okres nie krótszy niż 14 dni albo;
 • wystąpił u niej wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni.

 

Co istotne: Świadczenie kompensacyjne przysługuje osobie u której wystąpiły działania niepożądanewymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek.

 

Jaka jest wysokość świadczenia kompensacyjnego?

 

Maksymalna wartość odszkodowania za powikłania po szczepieniu na COVID-19 może wynieść 100 000 zł. Jednak jego wysokość jest uzależniona od długości hospitalizacji, jak i stopnia nasilenia objawów.

Zgodnie z przyjętą ustawą świadczenie kompensacyjne wynosi:

 • 3000 zł w przypadku obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego;
 • 10 000 zł w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni;
 • od 10 000 zł do 20 000 złw przypadku hospitalizacji trwającej od 14 do 30 dni proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
 • od 21 000 zł do 35 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 31 do 50 dni proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
 • od 36 000 zł do 50 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 51 do 70 dni proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
 • od 51 000 zł do 65 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 71 do 90 dni proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
 • od 66 000 zł do 89 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 91 do 120 dni – od 66.000 zł do 89 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
 • 100 000 zł w przypadkuhospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

 

 

Dodatkowo wysokość świadczenia zostanie podwyższona o:

 • 15 000 zł w przypadku zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym –
 • 25 000 zł w przypadku innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł;
 • 10 000 zł w przypadku hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni;
 • 20 000 zł w przypadku hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni.

 

Ważne: Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.

 

Jak otrzymać świadczenie kompensacyjne?

 

Wniosek o przyznanie świadczenia – odszkodowania za powikłania po szczepieniu na COVID-19 – należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta. Opłata za złożenie tego wniosku wynosi 200 zł, przy czym podlega ona zwrotowi w razie przyznania odszkodowania.

 

W jakim terminie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

 

Wniosek należy złożyć w ciągu 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego.

Co istotne: Jeśli pobyt w szpitalu miał miejsce przed dniem27 stycznia 2022 roku to termin na złożenie wniosku upłynął 31 grudnia 2022 roku.

Świadczenie kompensacyjne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Rzecznika Praw Pacjenta w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Od decyzji tej możemy się odwołać poprzez złożenie skargi do sądu administracyjnego.