Strona główna » Blog » Zajęcie pasa drogowego podczas budowy

W ramach realizacji różnych inwestycji budowlanych często konieczne jest korzystanie z przestrzeni publicznej, na przykład chodnika. Ustawienie rusztowań, składowanie materiałów budowlanych czy postój samochodów wymagają czasem zajęcia pasa drogowego.

W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi. Wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty.

 

Konsekwencje zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia

 

Zajęcie pasa drogowego bez wymaganej zgody administracyjnej naraża podmiot na nałożenie kary administracyjnej. Kara ta jest znacząca i może wynosić aż 10-krotność opłaty, która byłaby należna za legalne zajęcie pasa drogowego.

 

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn zajętej powierzchni (w metrach kwadratowych), stawki opłaty oraz liczby dni, w których pas drogowy jest zajęty. Ustawa określa jedynie górny limit stawki opłaty – wynosi on 10 zł za metr kwadratowy dziennie w przypadku umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchem drogowym. 

 

Szczegółowe stawki opłat

 

Szczegółowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego są określone w rozporządzeniach oraz uchwałach jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), stawki te są określone w odpowiednich rozporządzeniach. Dla dróg będących w zarządzie samorządów, stawki ustalają poszczególne rady gminy czy powiatu w drodze uchwał.

 

Jak uniknąć kary?

 

Aby uniknąć nałożenia kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego, należy zawsze uzyskać wymagane zezwolenie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na pasie drogowym. Procedura uzyskania zezwolenia jest zazwyczaj jasno określona i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do zarządcy drogi. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny zajęcia pasa drogowego, harmonogram prac oraz inne wymagane dokumenty.

 

Co zawiera decyzja administracyjna?

 

Decyzja administracyjna wydawana przez zarządcę drogi określa warunki zajęcia pasa drogowego, w tym precyzuje dozwoloną powierzchnię zajęcia, okres zajęcia oraz wysokość opłaty. W decyzji mogą być również zawarte dodatkowe wymagania, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego czy konieczność oznakowania miejsca zajęcia pasa drogowego.

 

Przykłady praktyczne

 

W praktyce, wiele firm budowlanych, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów korzysta z pasa drogowego na potrzeby realizacji swoich inwestycji. Przykładowo, przy budowie nowych budynków mieszkalnych często konieczne jest ustawienie rusztowań na chodniku. Aby uniknąć problemów z organami administracyjnymi, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia i uiszczenie opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami.

 

Podsumowanie

 

Zajęcie pasa drogowego bez odpowiedniego zezwolenia może prowadzić do nałożenia wysokich kar administracyjnych. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów prawa oraz uzyskanie wymaganych zgód przed rozpoczęciem prac. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji i terminowe uzyskanie zezwoleń pozwala uniknąć problemów i zapewnia legalność prowadzonych działań inwestycyjnych.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym temacie, skontaktuj się z naszą kancelarią pod nr tel. 736 666 545.Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci