Strona główna » Blog » Wykonanie zastępcze robót budowlanych

Wykonanie zastępcze robót budowlanych

 

Wykonanie zastępcze robót budowlanych jest jednym z mechanizmów przewidzianych przez prawo, które pozwala inwestorowi na zrealizowanie określonych prac budowlanych przez osobę trzecią, jeśli pierwotny wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest to rozwiązanie mające na celu zabezpieczenie interesów inwestora oraz terminowego ukończenia projektu.

W artykule przybliżymy, na czym dokładnie polega wykonanie zastępcze, kiedy może być stosowane, oraz jakie są związane z nim procedury i konsekwencje prawne.

 

Czym jest wykonanie zastępcze?

 

Wykonanie zastępcze, zwane również wykonaniem przez osobę trzecią, to sytuacja, w której inwestor, na podstawie umowy, zleca wykonanie określonych prac budowlanych innemu wykonawcy niż pierwotnie zaangażowany, ponieważ pierwotny wykonawca nie wywiązuje się z umowy. Zazwyczaj takie działania są podejmowane po uprzednim wezwaniu wykonawcy do usunięcia uchybień lub zrealizowania zobowiązań w określonym terminie.

 

Podstawy prawne wykonania zastępczego

 

Podstawy prawne do zastosowania wykonania zastępczego znajdują się przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli wykonawca opóźnia się z wykonaniem dzieła lub jego części, inwestor może wyznaczyć mu odpowiedni termin dodatkowy do wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie mógł powierzyć wykonanie dzieła innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo pierwotnego wykonawcy.

Zobacz też: Sprzedaż nieruchomości – kiedy można odstąpić od umowy?

 

Kiedy można zastosować wykonanie zastępcze?

 

Wykonanie zastępcze można zastosować w kilku przypadkach:

 1. Opóźnienie wykonawcy: Jeśli wykonawca nie wywiązuje się z terminów określonych w umowie, inwestor ma prawo wyznaczyć termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie, zlecić wykonanie robót innej firmie.
 2. Niedbałe wykonanie prac: Gdy jakość wykonywanych prac jest niska lub niezgodna z umową, inwestor może wezwać wykonawcę do naprawienia uchybień, a w razie braku reakcji, zlecić wykonanie zastępcze.
 3. Odmowa wykonania prac: W przypadku, gdy wykonawca wprost odmawia realizacji określonych robót, inwestor ma prawo do wykonania zastępczego.

 

Procedura wykonania zastępczego

 

 1. Wezwanie do usunięcia uchybień: Inwestor musi najpierw formalnie wezwać wykonawcę do usunięcia uchybień lub zrealizowania robót w dodatkowym, odpowiednim terminie.
 2. Wyznaczenie dodatkowego terminu: Termin ten musi być rozsądny i dostosowany do rodzaju i zakresu prac.
 3. Informacja o możliwości wykonania zastępczego: W wezwaniu inwestor powinien zaznaczyć, że po bezskutecznym upływie terminu, zleci wykonanie robót innej firmie na koszt pierwotnego wykonawcy.
 4. Realizacja wykonania zastępczego: Po upływie terminu, inwestor ma prawo zlecić prace innemu wykonawcy i obciążyć pierwotnego wykonawcę kosztami.

Zobacz też: Wnoszenie nieruchomości do spółki z o.o. aportem

 

Konsekwencje wykonania zastępczego

 

 1. Koszty: Pierwotny wykonawca ponosi koszty związane z zatrudnieniem nowej firmy, która zrealizuje zaległe prace. Obejmuje to zarówno koszty samej realizacji, jak i ewentualne dodatkowe koszty związane z organizacją i koordynacją prac.
 2. Odpowiedzialność za wady: Jeśli nowe prace zostaną wykonane wadliwie, pierwotny wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wady powstałe z jego winy.
 3. Utrata reputacji: Niewywiązanie się z umowy i konieczność zastosowania wykonania zastępczego mogą negatywnie wpłynąć na reputację pierwotnego wykonawcy na rynku.

 

Wady i zalety wykonania zastępczego

 

Zalety:

 1. Zapewnienie terminowości: Umożliwia inwestorowi terminowe ukończenie projektu, mimo problemów z pierwotnym wykonawcą.
 2. Motywacja dla wykonawców: Stanowi mechanizm dyscyplinujący dla wykonawców, zmuszając ich do rzetelnej realizacji umów.
 3. Ochrona interesów inwestora: Chroni inwestora przed stratami wynikającymi z opóźnień i niskiej jakości prac.

 

Wady:

 1. Koszty i czas: Proces przeprowadzenia wykonania zastępczego może być kosztowny i czasochłonny, zwłaszcza jeśli wymaga to zatrudnienia nowego wykonawcy.
 2. Ryzyko konfliktów prawnych: Możliwość powstania sporów prawnych z pierwotnym wykonawcą, co może prowadzić do długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.
 3. Jakość wykonania: Ryzyko, że nowy wykonawca nie wykona prac na zadowalającym poziomie, co może prowadzić do dalszych problemów.

 

Podsumowanie

 

Wykonanie zastępcze robót budowlanych jest ważnym narzędziem prawnym, które pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy w przypadku problemów z pierwotnym wykonawcą. Dzięki odpowiedniej procedurze i przestrzeganiu przepisów, możliwe jest terminowe ukończenie projektu, mimo przeszkód wynikających z nienależytego wykonania prac przez pierwotnego wykonawcę.

Jednakże, aby uniknąć potencjalnych konfliktów i dodatkowych kosztów, warto rozważyć wszystkie za i przeciw oraz skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem decyzji o wykonaniu zastępczym.Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Jak odrolnić działkę? Praktyczny przewodnik

Jak odrolnić działkę? Praktyczny przewodnik

Jak odrolnić działkę: Przewodnik krok po kroku Odrolnienie działki to proces, który pozwala na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany. Jest to szczególnie istotne dla osób planujących budowę domu na terenie, który formalnie jest gruntem rolnym. Proces ten...