Strona główna » Blog » Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

 

Kredyt konsumencki jest jednym z najpopularniejszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach kredytobiorca może uzyskać kredyt darmowy. 

Mechanizm ten określany jest mianem sankcji kredytu darmowego i jest jednym z narzędzi ochrony konsumentów wprowadzonych przez ustawodawcę. W artykule wyjaśnimy, co to właściwie jest sankcja kredytu darmowego, w jakich sytuacjach może być zastosowana oraz jakie ma znaczenie dla kredytobiorcy.

 

Co to właściwie jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to instytucja prawna, która przewiduje możliwość uznania kredytu za bezkosztowy w przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów prawa dotyczących kredytów konsumenckich. Oznacza to, że kredytobiorca ma prawo do zwrotu wyłącznie kwoty kapitału, bez odsetek, prowizji oraz innych kosztów związanych z kredytem.

Sankcja kredytu darmowego jest przewidziana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jest to rezultat wdrożenia przepisów prawa unijnego.

 

Podstawa prawna sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego została wprowadzona do polskiego prawa przez ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 45 tej ustawy, jeżeli kredytodawca naruszy przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych lub innych wymogów formalnych, kredytobiorca ma prawo żądać uznania kredytu za darmowy.

 

Przypadki zastosowania sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego może być zastosowana w sytuacjach, gdy kredytodawca nie dopełnił swoich obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorcy. Do najczęstszych naruszeń, które mogą skutkować sankcją, należą:

1. Brak pełnej informacji przedumownej – kredytodawca ma obowiązek dostarczyć kredytobiorcy kompletną informację na temat kosztów kredytu, w tym rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), wysokości miesięcznych rat oraz wszelkich dodatkowych opłat.

2. Nieprawidłowe oznaczenie umowy – umowa kredytowa powinna być zawarta na piśmie i zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa informacje. Brak pełnej i prawidłowej umowy może skutkować uznaniem kredytu za darmowy.

3. Nieprzestrzeganie terminów – kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę kredytową oraz informacje przedumowne z odpowiednim wyprzedzeniem, aby kredytobiorca miał czas na zapoznanie się z warunkami kredytu.

 

Jakie są konsekwencje dla kredytodawcy?

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego oznacza, że kredytodawca traci prawo do pobierania jakichkolwiek odsetek, prowizji i innych opłat związanych z udzielonym kredytem. Kredytobiorca ma prawo do zwrotu jedynie kwoty kapitału, co może być dużą stratą finansową dla kredytodawcy.

Zobacz też: Co grozi za wyłudzenie pieniędzy?

 

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kredytobiorca musi złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie do kredytodawcy, wskazując na konkretne naruszenia przepisów prawa. Warto również zgromadzić wszelkie dowody potwierdzające te naruszenia, takie jak kopie umowy kredytowej, korespondencję z kredytodawcą oraz inne dokumenty.

 

Wyroki sądów dotyczące sankcji kredytu darmowego

Wystarczy spojrzeć na wyrok Sądu Rejonowego w Wałczu, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 111/22), który oddalił w całości powództwo banku, uwzględniając argumentację pełnomocnika kredytobiorcy. Sąd uznał, że ze względu na konieczność zastosowania sankcji kredytu darmowego oraz spłatę przez kredytobiorcę kapitału kredytu udostępnionego przez bank, umowa została wykonana.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że powód (bank) nie określił precyzyjnie kosztów kredytu, a postanowienia dotyczące harmonogramu spłat były całkowicie niejednoznaczne i niezrozumiałe dla kredytobiorcy.

Dlatego zgodził się z argumentacją pozwanego kredytobiorcy, że bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy, co uprawniało kredytobiorcę do skorzystania właśnie z sankcji kredytu darmowego.

 

Przykłady z praktyki

W praktyce sankcja kredytu darmowego była wielokrotnie stosowana w Polsce. Na przykład, w jednym z przypadków sąd uznał kredyt za darmowy, gdy okazało się, że kredytodawca nie dostarczył kredytobiorcy pełnej informacji na temat kosztów kredytu. W innym przypadku, kredytobiorca uzyskał zwrot wszystkich poniesionych kosztów, gdyż kredytodawca nieprawidłowo oznaczył umowę kredytową.

Co więcej, kredytobiorca może zastosować sankcję kredytu darmowego także w trakcie postępowania egzekucyjnego! Dotyczy to sytuacji, w których kredyt nie został spłacony, bank wypowiedział umowę, wygrał sprawę sądową i przystąpił do egzekucji.

Zobacz też: Jak wygrać ze Skarbem Państwa 2,3 mln zł?

 

Znaczenie sankcji kredytu darmowego dla konsumentów

Sankcja kredytu darmowego ma ogromne znaczenie dla ochrony praw konsumentów. Działa ona jako mechanizm dyscyplinujący dla kredytodawców, którzy muszą przestrzegać przepisów prawa, aby uniknąć strat finansowych. Dla kredytobiorców jest to natomiast narzędzie, które pozwala na obronę przed nieuczciwymi praktykami i uzyskanie rekompensaty w przypadku naruszeń.

Zobacz też: Sprzedaż nieruchomości – czy można odstąpić od umowy?

 

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie ochrony konsumentów na rynku kredytów konsumenckich. Dzięki niej kredytobiorcy mogą skutecznie bronić się przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców i uzyskać kredyt bez dodatkowych kosztów w przypadku naruszeń przepisów prawa. Warto znać swoje prawa i w razie potrzeby korzystać z dostępnych mechanizmów ochrony.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym temacie, skontaktuj się z naszą kancelarią na adres e-mail: biuro@slmadwokaci.pl. Oferujemy bezpłatną analizę umowy.

 


 

Przewodnik po kredycie konsumenckim

 

Zadzwoń lub napisz do nas

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...