Strona główna » Blog » Odpowiedź na pozew – Prawo Cywilne

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

W życiu zdarzają się różne sytuacje, na które nie zawsze wiemy jak zareagować. Jedną z nich jest otrzymanie z sądu pozwu. Nie jesteś pewien, czy powinieneś na niego odpowiadać? Czy brak odzewu wpływa negatywnie na przebieg postępowania? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie. 

Odpowiedź na pozew, czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zastanawiasz się, czy odpowiedź na pozew jest obowiązkowa. Otóż, nie była do dnia 7 listopada 2019 roku, kiedy to w życie weszła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 4 lipca 20219 roku). 

W tym okresie, odpowiedź na pozew była przede wszystkim uzależniona od indywidualnych decyzji osoby pozwanej oraz od zarządzenia wydanego przez przewodniczącego. 

Sytuacja ta prowadziła do wielu problematycznych sytuacji, ponieważ sąd kierował sprawę na rozprawę mimo braku znajomości stanowiska pozwanego. Oznaczało to, że dopiero na pierwszym posiedzeniu poznawano zdanie obu stron oraz określenie okoliczności sporu. Można powiedzieć, że wówczas było ono traktowane jako posiedzenie przygotowawcze. 

Organizacja postępowania

Głównym celem wspomnianej wcześniej nowelizacji było usystematyzowanie postępowania oraz jego lepsza organizacja. Wprowadzono nowy rozdział “Organizacja postępowania”, który mówił o obligatoryjnie wniesionej odpowiedzi na pozew. Dzięki nowym przepisom, sąd miał gromadzić materiały dowodowe w sposób kompleksowy i planowy. Rozpisano również schemat postępowania:

 • zapoznanie się przez sąd ze stanowiskiem stron, 
 • zaplanowanie postępowania, 
 • przeprowadzenie, w razie potrzeby, rozprawy.

W nowej regulacji, przewodniczący został zobligowany do doręczenia pozwu pozwanemu wraz z wezwaniem do złożenia odpowiedzi. Musi ona wpłynąć w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Ustawa ta określa jedynie termin minimalny. Istnieje również możliwość wydłużenia terminu przez przewodniczącego. W momencie doręczenia pozwu pozwanemu, zostaje o tym poinformowany powód. 

Co powinno znaleźć się w odpowiedzi

Oczywiście jak każde pismo również odpowiedź na pozew powinna spełniać pewne wymogi. 

 1. Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo. 
 2. Imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. 
 3. Wskazanie, że pismo to jest odpowiedzią na dany pozew. 
 4. Osnowę pisma, wskazującą fakty, na których pozwana osoba opiera swoje oświadczenia oraz dowody na wykazanie każdego z tych faktów. 
 5. Podpis pozwanego lub jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego. 
 6. Wymienienie załączników zawartych w piśmie. 

Oprócz tego, pozwany musi podać w sposób zwięzły stan sprawy, wyszczególnić fakty, do których się przyznaje, a do których nie. Jego obowiązkiem jest również ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów powoda umieszczonych w pozwie. 

W odpowiedzi na pozew mogą znaleźć się również wnioski i zarzuty. Pozwany w treści odpowiedzi może wnieść o:

 • przypozwanie, 
 • odrzucenie pozwu, 
 • zmianę trybu postępowania, 
 • zwolnienie z kosztów sądowych, 
 • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. 

Jest to również dobry moment na wniesienie zarzutów wobec sądu, czy prowadzonych mediacji. 

Brak odpowiedzi na pozew

Obecnie odpowiedź na pozew jest obowiązkowa, jednak co w przypadku, gdy nie zostanie ona przez nas nadana? Pierwszym negatywnym skutkiem jest tego brak realnego wpływu na przebieg postępowania. Wówczas sąd ma prawo wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym i uznać za prawdziwe twierdzenie powoda o faktach zawartych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem. Oczywiście, jeśli owe fakty budzą uzasadnione wątpliwości lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa, sąd ma prawo orzec na rzecz oskarżonego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z poniesieniem kosztów rozprawy zaocznej oraz sprzeciwu do owej sprawy przez pozwanego. 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie pozwu, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne. 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?   Kredyt konsumencki jest jednym z najpopularniejszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach kredytobiorca może uzyskać kredyt darmowy.  Mechanizm...